Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chính sách giải quyết xung đột tên miền đồng nhất là gì?

Tập đoàn Internet cho Tên và Số được chỉ định (ICANN) có Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất (UDRP) xác định cách giải quyết các tranh chấp dựa trên nhãn hiệu đối với tên miền. Theo UDRP, bạn có thể tranh chấp một xác nhận quyền sở hữu đối với một tên miền bằng cách tuân thủ Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất của ICANN.

Lưu ý: UDRP không áp dụng cho Một số miền , ngoại trừ trong một số trường hợp mà quản trị viên địa phương đã quyết định áp dụng nó.