Miền Trợ giúp

Chỉnh sửa bản ghi CNAME

Chỉnh sửa bản ghi CNAME hoặc bí danh trong tập tin vùng DNS trong tài khoản GoDaddy của bạn. Bản ghi CNAME dùng tiền tố miền, chẳng hạn như blog.mycoolnewbusiness.com để trỏ đến một tên miền hoặc URL khác.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn tên thay thế cho hình ảnh Các tùy chọn chỉnh sửa miền bên cạnh miền rồi chọn Chỉnh sửa DNS. Bạn có thể cần cuộn xuống để xem tùy chọn Chỉnh sửa DNS.
  ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn chỉnh sửa dns
 3. Chọn ảnh chụp màn hình của biểu tượng chỉnh sửa hồ sơ dns Chỉnh sửa cạnh bản ghi CNAME bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Chỉnh sửa chi tiết cho hồ sơ CNAME của bạn:
  • Tên: Tên máy chủ lưu trữ, hay tiền tố, để thiết lập bản ghi CNAME. Bạn có thể dùng dấu chấm (.) nhưng không được dùng làm ký tự đầu tiên hay cuối cùng. Không dùng nhiều dấu chấm liên tục (...) và máy chủ lưu trữ không được vượt quá 63 ký tự hoặc đứng trước ký hiệu @. Bạn không thể dùng máy chủ lưu trữ đã được gán cho một bản ghi A, bản ghi TXT hoặc bản ghi MX hiện tại.
  • Giá trị: URL bạn đang đặt làm đích cho máy chủ lưu trữ. Vui lòng nhập @ để trỏ trực tiếp đến tên miền gốc của bạn.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 5. Vui lòng chọn Lưu để hoàn tất các thay đổi.

Phần lớn cập nhật DNS có hiệu lực trong một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật toàn bộ.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin