Miền Trợ giúp

Chỉnh sửa bản ghi MX

Hồ sơ MX (hay hồ sơ Mail eXchanger) cho biết các dịch vụ email đã được kết nối với miền của bạn, chẳng hạn Microsoft 365, địa điểm và cách thức gửi email. Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ MX hiện có bất cứ lúc nào trong tài khoản GoDaddy của mình.

Lưu ý: Việc thêm, chỉnh sửa và xóa các bản ghi MX có thể làm gián đoạn mọi dịch vụ email hiện đã được kết nối với miền của bạn. Hãy cẩn trọng và xác minh các cài đặt của bạn trước khi thay đổi bản ghi MX.
 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn một miền riêng lẻ để truy cập trang Cài đặt miền .
  chọn một miền duy nhất
 3. Select DNS to view your DNS records.
  select dns tab
 4. Select the checkboxes next to the DNS records you need to edit and then select Edit.
  • Select screenshot of the icon for editing a dns record Edit next to an individual record to edit a single record instead.
 5. Edit the details for your MX record.
  • Tên: Tên máy chủ lưu trữ hoặc tiền tố của bản ghi, không bao gồm tên miền. Nhập @ để đưa bản ghi lên miền gốc của bạn hoặc nhập một tiền tố như mail để gửi thư đến một địa chỉ email như info@mail.coolexample.com.
  • Ưu tiên: Mục ưu tiên sẽ xác định bản ghi cần liên hệ trước tiên khi có nhiều bản ghi MX trên miền. Số càng thấp tức là mức độ ưu tiên càng cao và bản ghi có mức độ ưu tiên thấp nhất sẽ được sử dụng trước.
  • Giá trị: Miền máy chủ thư, chẳng hạn như smtp.secureserver.net.
  • TTL (Thời gian tồn tại): Khoảng thời gian máy chủ lưu thông tin vào bộ nhớ đệm trước khi làm mới. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. (Không bắt buộc) Chọn Thêm nhiều bản ghi để thêm nhiều bản ghi DNS cùng lúc. Nếu bạn đổi ý, hãy chọn ảnh chụp màn hình của biểu tượng xóa bản ghi dns Xóa để xóa mọi bản ghi chưa được lưu.
 7. Chọn Lưu để xác nhận chỉnh sửa của bạn. Nếu bạn đã thêm nhiều hồ sơ cùng một lúc, hãy chọn Lưu tất cả hồ sơ .
  • Nếu miền của bạn có Gói bảo vệ miền, bạn sẽ cần xác minh danh tính. Nếu bạn đã bật tính năng xác minh 2 bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng xác thực của bạn. Hoặc nhập mật khẩu một lần mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email của người đăng ký.

Hầu hết các cập nhật DNS có hiệu lực trong vòng một giờ nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin