Miền Trợ giúp

Chỉnh sửa bản ghi MX

Hồ sơ MX (hay hồ sơ Mail eXchanger) giúp các dịch vụ email đã được kết nối với miền của bạn, chẳng hạn như Microsoft 365, biết địa điểm và cách thức gửi email. Bạn sẽ cần lấy đúng thông tin cài đặt hồ sơ MX từ nhà cung cấp dịch vụ email của mình.

Lưu ý: Việc thêm, chỉnh sửa và xóa các bản ghi MX có thể làm gián đoạn mọi dịch vụ email hiện đã được kết nối với miền của bạn. Hãy cẩn trọng và xác minh các cài đặt của bạn trước khi thay đổi bản ghi MX.
 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn một miền riêng lẻ để truy cập trang Cài đặt miền .
  chọn một miền duy nhất
 3. Chọn DNS để xem hồ sơ DNS của bạn.
  chọn tab dns
 4. Chọn các hộp kiểm bên cạnh hồ sơ DNS bạn cần chỉnh sửa, sau đó chọn Sửa .
  • Chọnảnh chụp màn hình của biểu tượng để chỉnh sửa bản ghi dns Chỉnh sửa bên cạnh một hồ sơ riêng lẻ để chỉnh sửa một hồ sơ duy nhất.
 5. Chỉnh sửa chi tiết cho hồ sơ MX của bạn. Đây là những thông tin bạn có được từ nhà cung cấp dịch vụ email.
  • Tên: Tên máy chủ lưu trữ hoặc tiền tố của bản ghi, không bao gồm tên miền. Nhập @ để đưa bản ghi lên miền gốc của bạn hoặc nhập một tiền tố như mail để gửi thư đến một địa chỉ email như info@mail.coolexample.com.
  • Ưu tiên: Mục ưu tiên sẽ xác định bản ghi cần liên hệ trước tiên khi có nhiều bản ghi MX trên miền. Số càng thấp tức là mức độ ưu tiên càng cao và bản ghi có mức độ ưu tiên thấp nhất sẽ được sử dụng trước.
  • Giá trị: Miền máy chủ thư, chẳng hạn như smtp.secureserver.net.
  • TTL (Thời gian tồn tại): Khoảng thời gian máy chủ lưu thông tin vào bộ nhớ đệm trước khi làm mới. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. (Không bắt buộc) Chọn Thêm nhiều bản ghi để thêm nhiều bản ghi DNS cùng lúc. Nếu bạn đổi ý, hãy chọn ảnh chụp màn hình của biểu tượng xóa bản ghi dns Xóa để xóa mọi bản ghi chưa được lưu.
 7. Chọn Lưu để xác nhận chỉnh sửa của bạn. Nếu bạn đã thêm nhiều hồ sơ cùng một lúc, hãy chọn Lưu tất cả hồ sơ .
  • Nếu miền của bạn có Gói bảo vệ miền, bạn sẽ cần xác minh danh tính. Nếu bạn đã bật tính năng xác minh 2 bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng xác thực của bạn. Hoặc nhập mật khẩu một lần mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email của người đăng ký.

Hầu hết các cập nhật DNS có hiệu lực trong vòng một giờ nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin