Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa các tùy chọn quyền riêng tư của tôi

Chúng tôi sử dụng những công cụ như cookie để theo dõi và tìm hiểu cách bạn sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Bạn có thể chỉnh sửa các tùy chọn quyền riêng tư để tắt một số loại công cụ theo dõi.

  1. Tới trang GoDaddy Liên Preferences của bạn. Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Trong phần Bảo mật , chọn Theo dõi cookie .
  3. Chọn Quản lý cookie .
  4. Trong danh sách Danh mục, chọn một nút bật / tắt để tắt từng danh mục theo dõi.
    Lưu ý: Bạn không thể tắt Thiết yếu - chúng tôi sử dụng tính năng theo dõi đó cho các dịch vụ thiết yếu như xác minh danh tính và bảo mật trang.
  5. Chọn Lưu.
  6. Chọn Đóng .

Xem thêm thông tin