GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa danh sách miền của tôi

Chỉnh sửa chi tiết cho các miền bạn đã niêm yết để bán bằng cách truy cập tài khoản Afternic của bạn. Bạn sẽ có thể kiểm tra trạng thái của các miền được liệt kê và chỉnh sửa các cài đặt như giá và Chủ đất để bán.

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Đảm bảo bạn có cột Cần bán hiển thị trong danh mục đầu tư .
  3. Chọn giá bán trong cột Cần bán cho miền hiện được niêm yết để bán.
    • Nếu gần đây bạn đã niêm yết tên miền để bán, bạn có thể chọn Đang chờ ... để quản lý danh sách của mình.
    ảnh chụp màn hình của giá niêm yết đã chọn
  4. Bạn sẽ được chuyển hướng đến tài khoản Afternic của mình. Bạn có thể cần đăng nhập.
  5. Quản lý danh sách miền trong tài khoản Afternic của bạn. Xem phần Câu hỏi thường gặp về Afternic để biết thêm thông tin.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin