Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa hoặc xóa lớp giao hàng trong WooCommerce

Hướng dẫn này làm rõ cách sửa đổi hoặc xóa một lớp giao hàng WooCommerce hiện có.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Nhấp vào WooCommerce > Cài đặt > Giao hàng > Hạng giao hàng .
  3. Di chuột qua tên của Hạng giao hàng bạn muốn sửa đổi và nhấp vào Sửa hoặc Xóa để xóa.
  4. Chỉnh sửa tên, sên hoặc mô tả nếu cần.
  5. Nhấp vào Lưu hạng giao hàng .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin