GoDaddy Studio Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa liên kết của tôi trong Tiểu sử

Lưu ý: Liên kết trong Bio chỉ khả dụng trong ứng dụng GoDaddy Studio trên thiết bị iOS và Android. Nó miễn phí cho tất cả khách hàng GoDaddy Studio.

Liên kết của bạn trong Tiểu sử giúp khách hàng hiểu bạn là ai và bạn nói về điều gì. Nó cũng cho phép họ truy cập nhanh vào nội dung của bạn, trên cả phương tiện xã hội và website. Do đó, bạn sẽ muốn Liên kết trong Bio của mình luôn mới và cập nhật.

Có bốn phần có thể cập nhật trên mẫu Liên kết trong sinh học: hình ảnh, văn bản, mạng xã hội và liên kết.

Liên kết trong bố cục chỉnh sửa Bio

Bạn cũng có thể thay đổi nền của Liên kết trong Bio và áp dụng bảng màu.

Chạm vào các liên kết để biết chi tiết về cách cập nhật từng phần của Liên kết trong Tiểu sử của bạn.

Xem thêm thông tin