Miền Trợ giúp

Chỉnh sửa một bản ghi A

A records, or address records, are the most fundamental type of DNS record and are used to indicate the IP address of a domain. You can edit the details of existing A records in your GoDaddy DNS zone file at any time. If you're trying to change your www record, you'll need to edit your CNAME record instead.

Changes to an existing A record could cause your website or email service to stop working properly.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. ChọnẢnh chụp màn hình hiển thị biểu tượng ba dấu chấm để chọn các tùy chọn chỉnh sửa miền Tùy chọn Chỉnh sửa miền bên cạnh miền của bạn, rồi chọn Chỉnh sửa DNS . Bạn có thể cần cuộn xuống để xem Chỉnh sửa DNS .
  ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn chỉnh sửa dns
 3. Select the checkboxes next to the DNS records you need to edit and then select Edit.
  screenshot showing bulk edit dns records
  • To edit a single DNS record, select screenshot of the icon for editing a dns record Edit next to the specific record you'll be editing.
  Note: If you can't edit a DNS record, make sure you don't have forwarding on the domain, and that your Website Security IP address is correct.
 4. Nhập chi tiết cho bản ghi A của bạn:
  • Name: The hostname or prefix of the record, without the domain name. Enter @ to put the A record on your root domain, or enter a prefix, such as blog or shop, to create a subdomain that points to an IP address.
  • Value: The IP address the record corresponds to. This is commonly the IP address for a hosting account.
   • Select Add another value to add more IP addresses to this record.
  • TTL (Thời gian tồn tại): Khoảng thời gian máy chủ lưu thông tin vào bộ nhớ đệm trước khi làm mới. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 5. Select Save to confirm your edits. If you added multiple records at the same time, select Save All Records.

Hầu hết các thay đổi DNS có hiệu lực trong vòng một giờ nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin