Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa người dùng FTP trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Sử dụng trình quản lý FTP cPanel để chỉnh sửa mật khẩu và định mức cho người dùng FTP trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của bạn.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý.
    nhấp vào quản lý
  3. Ở góc trên bên trái của Bảng điều khiển tài khoản, chọn Trình quản lý FTP .
    chọn trình quản lý ftp
  4. Trong trang Tài khoản FTP của cPanel, trong phần Tài khoản FTP , bên cạnh tài khoản người dùng FTP mà bạn muốn chỉnh sửa, chọn Thay đổi mật khẩu hoặc Thay đổi định mức .
  5. Thực hiện thay đổi rồi chọn Thay đổi mật khẩu hoặc Thay đổi định mức .

Xem thêm thông tin