Websites + Marketing Trợ giúp

Chỉnh sửa Nút thao tác

Các nút thao tác cho phép khách hàng liên hệ với bạn, lên lịch cuộc hẹn hoặc chuyển thẳng đến phần bất kỳ trên trang bất kỳ trong website của bạn – hoặc bất kỳ trang nào khác. Bạn cũng có thể dùng các nút thao tác để cung cấp các hạng mục sản phẩm (như Sản phẩm Nổi bật hay Sản phẩm Mới).

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Chọn Chỉnh sửa website để mở trình dựng website của bạn.
 4. Vui lòng truy cập phần bằng nút thao tác hoặc thêm một phần. Nhiều phần có thể chứa nút thao tác, nhưng không phải tất cả. Các phần Giới thiệu hoặc Nội dung sẽ giúp tô sáng nút thao tác.
 5. Chọn một nút thao tác hiện có trên trang web của bạn hoặc chọn Nút thao tác trong bảng thuộc tính của phần đó để thêm nút.
 6. Trong bảng, chọn nút bật tắt bên cạnh Hiển thị nút thao tác để bật (hoặc tắt) nút.
  Hiển thị nút bật tắt của nút thao tác và hộp mô tả của nút thao tác.
 7. Chỉnh sửa phần Mô tả bằng các từ ngữ hành động mạnh để thu hút sự chú ý. Nếu được, bạn không nên dùng quá 25 ký tự.
 8. Chọn Liên kết hoặc Nhận khoản thanh toán. Điều này sẽ xác định việc sẽ xảy ra khi chọn nút.
  • Liên kết: Chuyển hướng khách truy cập đến trang, URL, số điện thoại hoặc địa chỉ email bất kỳ. Từ danh sách thả xuống Liên kết với, chọn:
   • Trang: Chọn bất kỳ trang nào trên trang của bạn, thậm chí chuyển khách truy cập đến một phần cụ thể.
   • URL website: Nhập URL đích (như coolexample.com) vào hộp văn bản.
   • Điện thoại: Chọn mã vùng từ danh sách thả xuống, rồi nhập số điện thoại của bạn vào hộp văn bản.
   • Email: Thiết lập nút thao tác để điền sẵn một email mới với địa chỉ email của bạn là người nhận, cũng như dòng chủ đề và thậm chí là một thông điệp cơ bản, nếu muốn.
   • Sản phẩm: Dùng danh sách thả xuống Hạng mục để chuyển hướng khách truy cập vào một hạng mục cụ thể.
 9. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy xuất bản trang.

Thông tin thêm