GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa tập tin bằng trình quản lý tập tin

Bạn có thể sử dụng trình quản lý tập tin trên các nền tảng lưu trữ khác nhau để chỉnh sửa, tải lên và xóa các tập tin của mình. Chọn tùy chọn bên dưới, theo nền tảng lưu trữ của bạn, để bắt đầu sử dụng trình quản lý tập tin.

Lưu ý: Trình quản lý tập tin không khả dụng cho các gói Websites + Marketing.

Xem thêm thông tin