Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Windows Hosting (Plesk) Trợ giúp

Edit files in Windows Hosting

You can edit the contents of any text-based files on your Windows Hosting account.

Note: Before making changes, we recommend creating a copy of your files.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Below Web Hosting, next to the Windows Hosting account you want to use, select Manage.
  3. Select Plesk Admin.
  4. Select Files.
  5. In the list of files, select the file you want to edit and select Edit in Text Editor.
  6. Make your changes and select OK.

More info