Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa tập tin trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Đây là cách sử dụng Trình quản lý tập tin cPanel để chỉnh sửa nội dung của bất kỳ tập tin văn bản nào trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của bạn.

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Trong Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
  nhấp vào quản lý
 3. Ở góc trên cùng bên trái của Bảng điều khiển tài khoản, chọn Trình quản lý tập tin .
  chọn trình quản lý tập tin
 4. Trong Trình quản lý tập tin cPanel, sử dụng cây thư mục để duyệt đến tập tin bạn muốn sửa.
 5. Nhấp chuột phải vào tập tin và chọn Sửa .
 6. (Tùy chọn) Chọn bất kỳ tùy chọn mã hóa nào bạn muốn sử dụng, sau đó chọn Chỉnh sửa .
 7. Chỉnh sửa tập tin của bạn, và sau đó chọn Lưu thay đổi .
 8. Chọn Đóng để quay lại trang Trình quản lý tập tin chính.

Xem thêm thông tin