Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa thư mục miền của tôi

Chỉnh sửa thư mục miền của bạn và thay đổi các chi tiết như tên và mô tả. Bạn cũng có thể thay đổi quyền thư mục cho người được ủy quyền có quyền truy cập vào miền của bạn .

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn biểu tượng Thư mục phía trên danh sách miền của bạn, chọn thư mục cần sửa, rồi chọn Sửa thư mục .
    chọn sửa thư mục
  3. Chỉnh sửa chi tiết thư mục nếu cần.
    Lưu ý: Không thể sửa tên và mô tả của thư mục Tất cả miền .
  4. Chọn cấp độ truy cập cho người được ủy quyền bằng cách bật hoặc tắt quyền Truy cập quản lý và Truy cập chuyển .
  5. Chọn Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn.

Các bước liên quan

Thông tin thêm