Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Domains Trợ giúp

Edit my domain folders

After you create a domain folder, you can edit the settings at any time.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. From the top menu, select Settings, then Manage Folders.
    select manage folders
  3. Click the pencil icon next to the domain folder you want to edit.
  4. Make your changes, including delegate access folder permissions.
  5. Click Save.

Related steps

More info

Liên quan đến cộng đồng

ilanamor22's Avatar
Change and shorten my Domain Name?

2 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

ilanamor22's Avatar
Change and shorten my Domain Name?

1 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

aangle4912's Avatar
Link showing wrong thumbnail

1 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

oktorio's Avatar
Can't change domain's contact details

3 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

dmorri's Avatar
CNAME value error for Github pages

1 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng