Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cho phép khách hàng lên lịch dịch vụ

Việc cho phép khách hàng lên lịch lại dịch vụ của họ (cuộc hẹn hoặc sự kiện) sẽ tiết kiệm thời gian cho mọi người. Khi thêm hoặc sửa một dịch vụ, bạn sẽ chọn xem khách hàng có thể lên lịch lại cuộc hẹn và lặp lại sự kiện hay không. Họ không thể lên lịch lại cho sự kiện diễn ra một lần.

Yêu cầu: Tài khoản phải được kích hoạt để khách hàng của bạn có thể xem cuộc hẹn của chính họ. Từ Bảng điều khiển, đi đến Cài đặt , rồi đến Tư cách thành viên và đảm bảo nút bật / tắt được đặt thành Bật .
  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn xuống Websites + Marketing và chọn Quản lý kế bên website bạn muốn thay đổi.
  3. Trong bảng điều khiển, đi đến Cuộc hẹn và chọn Dịch vụ . (Để truy cập bảng điều khiển của bạn từ trình sửa website, hãy chọn Bảng điều khiển trong menu Trình dựng website ở góc trên bên trái.)
  4. Mở một dịch vụ hiện có hoặc thêm một dịch vụ mới .
  5. Trong Tùy chọn lên lịch , hãy đặt nút bật / tắt Cho phép khách hàng lên lịch trực tuyến thành .
    Chọn nút bật / tắt Cho phép khách hàng lên lịch trực tuyến thành Có
    Lưu ý: Nếu Yêu cầu khách hàng đặt chỗ trước được đặt thành , giới hạn đó cũng được áp dụng cho việc lên lịch lại. Ví dụ: nếu bạn yêu cầu mọi người đặt chỗ trước ít nhất 3 ngày, họ cũng sẽ cần lên lịch lại cuộc hẹn của mình trước 3 ngày.
  6. Chọn Lưu.

Cuộc hẹn của bạn được cập nhật tự động trong trang của bạn, không cần đăng tải.

Xem thêm thông tin