WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chọn trang chủ của tôi trong WordPress


Bước 4 trong loạt bài Xây dựng trang WordPress của tôi .

Đây là cách chọn trang được hiển thị theo mặc định khi có người truy cập trang của bạn.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trong menu bên trái, chọn Cài đặt rồi chọn Đọc .
  3. Bên cạnh Hiển thị trang chủ của bạn , chọn Một trang tĩnh (chọn bên dưới) , sau đó trong danh sách Trang chủ , chọn trang bạn muốn.
    • Hoặc, nếu bạn muốn sử dụng trang blog của mình làm trang chủ, hãy chọn Các bài đăng mới nhất của bạn .
  4. Vui lòng chọn Lưu thay đổi.

Sau khi chọn trang chủ, bạn đã sẵn sàng thêm các trang vào menu điều hướng.