Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chứng nhận SSL là gì?

Chứng nhận SSL (Lớp cổng bảo mật) là một chứng nhận số nhằm xác thực danh tính của một website và mã hóa các thông tin được gửi đến máy chủ bằng công nghệ SSL. Mã hóa là một quá trình chuyển đổi dữ liệu thành một định dạng không thể giải được và chỉ có thể trở lại định dạng đọc được với một khóa giải mã phù hợp.


Một chứng nhận sẽ có chức năng như là một "hộ chiếu" điện tử dùng để xác lập thông tin xác thực của một tổ chức trực tuyến khi hoạt động kinh doanh trên web. Khi người dùng Internet cố gửi thông tin mật cho một máy chủ web, trình duyệt của người dùng sẽ truy cập vào chứng nhận số của máy chủ và xác lập một kết nối bảo mật.

Một chứng nhận SSL có chứa những thông tin sau:

  • Tên người sở hữu chứng nhân
  • Số sê-ri và ngày hết hạn của chứng nhận
  • Bảo sao khóa công khai của người sở hữu chứng nhận
  • Chữ ký số của cơ quan cấp chứng nhận

Để biết thông tin về cách cài đặt SSL, xem Cài đặt chứng nhận SSL.

Lưu ý: Bạn có thể xem tính đủ điều kiện của các sản phẩm khác nhau dành cho bên thứ ba (nghĩa là các chứng nhận SSL không phải của GoDaddy) tại đây.

Để tìm kiếm thông tin về sản phẩm, vui lòng xem trang Chứng nhận SSL của chúng tôi.