Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chứng nhận SSL xác thực mở rộng (EV) có lợi ích gì cho doanh nghiệp của bạn?

Chứng nhận SSL xác thực mở rộng (EV) đảm bảo với khách truy cập rằng tổ chức của bạn là tổ chức của tổ chức và họ không ở trên một trang lừa đảo.

Chứng nhận EV khả dụng cho các loại tổ chức, doanh nghiệp và tập đoàn sau:

  • Các công ty sáp nhập hoặc trách nhiệm hữu hạn được đăng ký hợp pháo có tình trạng "Hoạt động tốt", "Đang hoạt động" hay tương đương.
  • Các tổ chức kinh doanh như hợp danh, hiệp hội không có tư cách pháp nhân, DBA và tư nhân.

Lưu ý: Đối với các quốc gia hiện được hỗ trợ cấp chứng nhận, hãy xemCác quốc gia nào hiện được hỗ trợ cấp chứng nhận?