Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chuyển hướng website WordPress của tôi sang HTTPS để lưu trữ Plesk

Nếu bạn có chứng nhận bảo mật (SSL) trên website WordPress, bạn có thể tự động chuyển hướng khách truy cập đến phiên bản bảo mật (HTTPS) của website để đảm bảo thông tin của họ được bảo vệ.

Lưu ý: Một số trình cắm có sẵn cho WordPress có thể tự động chuyển hướng URL của bạn sau khi bạn cài đặt chứng nhận SSL. Để được trợ giúp về các trình cắm WordPress, hãy xem wp.org

Cách chuyển hướng lưu lượng truy cập sẽ phụ thuộc vào loại dịch vụ lưu trữ bạn có.

WordPress được cài đặt trên dịch vụ lưu trữ Plesk / Windows

  1. Đăng nhập vào bảng quản trị WordPress của bạn.
  2. Nhấp vào Cài đặt và sau đó nhấp vào Chung .
  3. Thay đổi URL WordPressURL trang của bạn từ http://coolexample.com thành https://coolexample.com và nhấp vào Lưu thay đổi .
  4. Tạo một tập tin web.config trong thư mục httpdocs của bạn
  5. Chèn mã được liệt kê bên dưới vào tập tin web.config của bạn và lưu tập tin.
    <configuration><system webserver=""><rewrite><rules><clear></clear><rule name="Redirect to https" stopprocessing="true"><match url="(.*)"></match><conditions><add input="{HTTPS}" pattern="off" ignorecase="true"></add></conditions><action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirecttype="Permanent"></action></rule><rule name="Main Rule" stopprocessing="true"><match url=".*"></match><conditions logicalgrouping="MatchAll"><add input="{REQUEST_FILENAME}" matchtype="IsFile" negate="true"></add><add input="{REQUEST_FILENAME}" matchtype="IsDirectory" negate="true"></add></conditions><action type="Rewrite" url="index.php/{R:0}"></action></rule></rules></rewrite></system></configuration>

    Xem thêm thông tin