GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chuyển miền Dịch vụ môi giới miền mới sang tài khoản của bạn


Bước 4 của Dịch vụ môi giới miền: chuỗi lộ trình của người mua.

Bây giờ bạn đã thanh toán cho tên miền mới của mình, bước cuối cùng là làm cho miền được chuyển vào tài khoản của bạn. Đại lý đảm bảo chuyển nhượng sẽ thay mặt bạn xử lý tất cả các chi tiết của quá trình chuyển miền. Họ sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để hỗ trợ việc chuyển miền.

Sau khi miền được chuyển thành công vào tài khoản của bạn, bạn sẽ muốn kiểm tra một số điều quan trọng:

Với miền mới của bạn được bảo mật, hãy xem cách bạn có thể đưa miền vào hoạt động.

Xem thêm thông tin