Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chuyển tiếp bảo sao email đến của tôi

Gửi một bản sao của mỗi email bạn nhận đến địa chỉ email khác, đây được biết đến là Đồng-Sao-gửi.

Lưu ý: Việc sao chép email của bạn sẽ lưu trữ chúng trên cả hai địa chỉ email mà làm tăng dung lượng lưu trữ tối đa của tài khoản email. Để tránh lưu trữ email, bạn có thể cài đặt một địa chỉ chuyển tiếp.

 1. Vui lòng đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát không gian làm việc của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Vui lòng nhấp vào biểu tượng Mở rộng trên hàng địa chỉ email bạn muốn thay đổi.
 3. Vui lòng nhấp vào Sửa.
  Vui lòng nhấp vào tùy chọn chỉnh sửa
 4. Vui lòng xác nhận rằng thẻ Email đã được chọn.
 5. Vui lòng chọn Gửi bản sao đến:, và nhập địa chỉ mà sẽ nhận bản sao được chuyển tiếp.

  Lưu ý: Bạn có thể nhập nhiều địa chỉ, mỗi địa chỉ tách nhau bởi một dấu phẩy.

  Nhập địa chỉ email
 6. Nhấp vào Lưu.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin