Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chuyển tiếp email từ tài khoản khác đến Microsoft 365

Việc chuyển tiếp email đến tài khoản Microsoft 365 phụ thuộc vào các tùy chọn có sẵn trong dịch vụ email hiện có của bạn.

Nếu dịch vụ email của bạn hỗ trợ chuyển tiếp email, có thể có một tùy chọn cài đặt hoặc thuộc tính cho phép bạn thiết lập chuyển tiếp email. Chọn tùy chọn đó và chỉ định địa chỉ email Microsoft 365 của bạn làm tài khoản mà bạn muốn chuyển tiếp thư đến.

Nếu bạn không thể tìm thấy cài đặt chuyển tiếp email, hãy yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ email hiện tại của bạn chuyển tiếp email đến tài khoản email của bạn, còn được gọi là chuyển tiếp thư .

Dưới đây là một số mẹo từ các nhà cung cấp dịch vụ email khác:

  • Chuyển tiếp email từ Gmail
  • Chuyển tiếp email từ Yahoo
  • Chuyển tiếp email từ Outlook trên web

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin