Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Collect Email Subscribers

Website Builder's light-weight contact manager gives your site visitors the option to subscribe to email lists. Use this feature, along with the included GoDaddy Email Marketing Starter plan, to create and send subscribers sales alerts, newsletters, and other promotional items.

 1. Log in to your Website Builder account.
 2. Click Edit Site.
 3. Use the page menu to select the page to which you want to add the Subscribe button.
  Select the page where you want to add the subscription form
 4. In the left-hand toolbar, click Apps near the bottom.
  Click Apps tool
 5. In the Build an email list panel, click Add.
 6. Click and drag the newly added Subscribe button to reposition it and the text field as needed.
 7. To use another layout besides the default one, click the button/field and then the gear (Settings) button.
  Click the gear button to change the form's settings
 8. If you change the Subscribe Settings, click Save.

  Note: You can use the Text tool to add a heading and sentence or two explaining what customers receive by subscribing.

 9. Click Publish.
 10. In the publish confirmation window, click the link to see the change live on your site.
  The subscription form as it appears to customers

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.