Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Configure MIME types

Customers may create custom MIME types on a Linux shared hosting account by adding the AddType directive to an .htaccess file. Customers can create custom MIME types on a Windows shared hosting account by modifying the web.config file.

Linux

The .htaccess file should reside in the same directory as the designated files. The .htaccess entry has the following syntax:

AddType mime-type ext

Using the .wmv file extension as an example, the .htaccess entry would be the following:

AddType video/x-ms-wmv wmv

Windows

The web.config file should be located in the root directory of a Web site. Using .mp4 and .mpv as examples, adding MIME types with IIS 7 looks like this:

<configuration>

   <system.webServer>

      <staticContent>
         <mimeMap fileExtension=".mp4" mimeType="video/mp4" />
         <mimeMap fileExtension=".m4v" mimeType="video/m4v" />
     </staticContent>

   </system.webServer>

</configuration>

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.