Configure your backups

After you have setup your account, you may need to configure your backups to work correctly with your website.

Note: If your website is hosted with GoDaddy on a cPanel hosting account, we will take care of this for you.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Inside of the Website Security dashboard, click Backups.
  3. Next to your website name, click on the gear icon, and then Website Details.
  4. Enter your URL and FTP credentials and click save.
  5. Click Database settings and select the option that best applies to your website. Click Save.
  6. Click Other Options, and adjust your Frequency, notifications and backup start time to your personal preference, and click Save.

Your first backup should complete within a few hours (large sites can take considerably longer). You'll receive an email notication when the backup is complete.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.