Configuring Filezilla for FTPS Explicit

When using Filezilla, select the FTP over explicit TLS encryption option to secure file transfers.

Warning: These instructions do not work with our cPanel shared hosting accounts (more info).

To Configure Filezilla for FTPS Explicit

 1. Open Filezilla.
 2. Click Open the Site Manager.
 3. Click New Site, and then in the My Sites section enter the domain name.
 4. In the Host field, enter the domain name.
 5. From the Encryption list, select Require explicit FTP over TLS.
 6. From the Logon Type list, select Normal.
 7. In the User field, enter your username.
 8. In the Password field, enter your password.
 9. Go to the Transfer Settings tab.
 10. In the Transfer Mode section, select Passive, and then click OK.
 11. To test the connection, click Open the Site Manager, and then select the domain name.
 12. Click Connect, and then click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.