Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Configuring mail clients with cPanel email

After adding email accounts, you can use cPanel's tools to configure your email client to access the account.

  1. Go to http://coolexample.com/webmail, where coolexample.com is your domain name.
  2. Log in to your email address.
  3. Click Configure Mail Client.
  4. Next to the mail client you want to use, click the link in the Protocols column.
  5. Follow any instructions or run any files that download to complete the configuration.

If the mail client or device you want to use isn't listed, you can use the Manual Settings listed toward the bottom of the page.

Note: If you have trouble adding a cPanel email account to Outlook.com email, check out Outlook.com Postmaster for assistance.

Typical Settings

If you can't access the cPanel interface to complete these steps, these are the typical settings it uses:

Field Value
Username Your email address
Password Your email account's password
Incoming Server mail.[your domain name]
Incoming Ports IMAP — 143
POP — 110
Outgoing Server mail.[your domain name]
SMTP (Outgoing) Port 25 (587 or 80 might also work)

Note: All email addresses on a cPanel account share the same pool of 250 SMTP relays (outbound messages) per hour.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.