Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Configuring tax and shipping for Google Merchant Center

To display your Quick Shopping Cart® products on Google® Merchant Center, you must configure both tax settings for products shipped from the United States and shipping costs. This lets Google Merchant Center display prices that accurately reflect what customers actually pay.

Configuring Tax Settings

When you configure your tax settings, your prices on Google Merchant Center include applicable taxes for the destinations.

To Configure Tax Settings

 1. Log in to your Google Merchant Center account.
 2. From the Dashboard section, expand the Settings link, and then select Tax and Shipping.
 3. From the Tax settings section, click Edit your tax settings.
 4. Next to Step 1: Select how you calculate tax, click edit.
 5. To charge no tax, select Not charging taxes, and then click Save. Your tax settings are configured.
 6. To charge flat tax rates depending on states you select, perform the following actions:
  • Select Domestic taxes: Specifying by state, and then click Continue.
  • Select the states where you want to ship products, and then click Continue.
  • For each state you selected, select to apply Tax on Shipping, and then click Save. Your tax settings are configured.
 7. To charge tax depending on destination ZIP codes in states you select, perform the following actions:
  • Select Domestic Taxes: Using Tax Data Systems data, and then click Continue.
  • Select the states where you want to ship products, and then click Continue.
  • For each state you selected, select to apply Tax on Shipping, and then click Save. Your tax settings are configured.

Configuring Shipping Methods

When you configure your shipping methods, your prices on Google Merchant Center include applicable delivery charges to the destinations.

To Configure Shipping Methods

 1. Log in to your Google Merchant Center account.
 2. From the Dashboard section, expand the Settings link, and then select Tax and Shipping.
 3. From the Shipping methods section, click add a shipping method.
 4. From the Select shipping region menu, select the region where you send shipments, and then click Save.
 5. From the Select weight unit menu, select a unit of measurement.
 6. To set a flat rate for shipping, perform the following actions:
  • In the Select how you calculate shipping section, select Flat rate.
  • In the Set a shipping rate section, select to calculate the shipping cost as either a flat amount or flat percentage of the total price, and then enter a value.
  • In the strong Estimate average delivery speed field, enter the maximum number of days it takes to complete the delivery.
  • In the strong Name this shipping method field, enter a name for the delivery method.
  • Click Save. The shipping method is configured.
 7. To customize shipping costs based on total weight or cart price, perform the following actions:
  • In the Select how you calculate shipping section, select Custom table.
  • From the Choose a table type menu, select to base shipping rates on price or weight.
  • In the Set shipping rates fields, enter values for the table type you selected.
  • In the strong Estimate average delivery speed field, enter the maximum number of days it takes to complete the delivery.
  • In the strong Name this shipping method field, enter a name for the delivery method.
  • Click Save. The shipping method is configured.
 8. To automatically calculate shipping costs based on carrier rate tables, perform the following actions:
  • In the Select how you calculate shipping section, select Carrier-calculated.
  • In the Choose a carrier section, select a carrier and a method for delivery service.
  • (Optional) In the Adjust rates fields, enter a percentage or cash value to add or subtract from the shipping cost.
  • (Optional) In the Define exceptions section, enter values to set a flat shipping rate that overrides your carrier-calculated shipping cost based on dollar amount, total weight, or number of items.
  • In the Specify your shipping origin field, enter your ZIP code.
  • In the strong Name this shipping method field, enter a name for the delivery method.
  • Click Save. The shipping method is configured.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.