GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cổng máy chủ thông thường

Dưới đây là danh sách các cổng tiêu chuẩn để sử dụng cho các quy trình và dịch vụ máy chủ thông thường:

CổngQuy trình / Dịch vụ
21FTP
22SSH
23Telnet
25SMTP
53DNS
80HTTP
110POP
119NNTP
143IMAP
443HTTPS
465SMTP bảo mật
585IMAP bảo mật
587SMTP thay thế - Sử dụng nếu cổng 25 bị ISP chặn
993IMAP4 qua SSL
995Bảo mật POP3
1433 MSSQL
2082cPanel TCP đến
2083 cPanel SSL TCP đến
2086WHM TCP gửi đến
2087WHM SSL TCP đầu vào
2089 Giấy phép cPanel TCP gửi đi
2095Webmail TCP gửi đến
2096Webmail SSL TCP đến
3306MySQL
3389 RDC - Máy tính từ xa mặc định
5224Giấy phép Plesk
8080HTTP - cổng thay thế (cũng là cổng Tomcat)
8425Horde
8443Plesk
9876 Giấy phép SCP
9999 SCP