Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Connect links to my subscriber lists

The Link to List addon tool helps you sync your email newsletter to your subscriber lists. This means that when someone clicks on a link in your email, you're able to assign them automatically to a specific list. The potential for deepening your engagement is huge, allowing you to target your most engaged readers, sync further with an Autoresponder, and more!

How to Turn on Link to List Addon

  1. Click on Addons, at the top of your screen. Then select Add more.
  2. Scroll to the Link to List feature, and turn it on.
  3. Mad Mimi Email Newsletter Link To List Add On

  4. You'll see a message that You're all set! and that's it!

How to Use Link to List Addon

In the Email Composer, highlight the text you want as your link, and click the link tool. Now you'll see an extra option! Underneath the field for the link URL, you can now assign that link to a specific email list.

Make sure you've added in a place for the link to go (the link URL), and tick that checkbox.

Note: You must include a destination for this link, or it will not function properly.

Select the list you want your clickers to be added to, and that's it!

Mad Mimi Email Marketing Link To List Add On

Note: For more specific help on creating a reconfirmation email, using Link to List, look here.

Related Topics:

How Do I Add Standard Links to my Campaign?
Where can I see contacts that clicked my links?
Can I View Lists From Stats, Or Export Stats?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.