Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Connect remotely to a MySQL database in my Linux Hosting account

Follow these steps to enable remote access to a database in your Linux Hosting account. You need to know the IP address from which you'll be accessing the database. Remote access lets you manage the database with tools like MySQL Query Browser or MySQL Workbench.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
    click manage
  3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
  4. In the cPanel Home page, in the Databases section, click Remote MySQL.
  5. Under Add Access Host, in the Host field, enter the IP address from which you want to access your databases.
  6. Click Add Host.

More Info

Applications that connect remotely to databases use similar settings. You can find your database's specific information using View database details for my Linux Hosting account.

Field What to enter...
Host Name or Server Your database's host name
Port 3306
Username The database user's username
Password The database user's password
Database The name of the database

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.