Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Connect to a MySQL database on my Web & Classic Hosting account with PHP

Below is a code sample for connecting to a MySQL database using PHP.

//Sample Database Connection Syntax for PHP and MySQL.

//Connect To Database
$hostname="mysql.secureserver.net";
$username="your_dbusername";
$password="your_dbpassword";
$dbname="your_dbusername";
$usertable="your_tablename";
$yourfield = "your_field";
$connection = mysql_connect($hostname, $username, $password);
mysql_select_db($dbname, $connection);

# Check If Record Exists

$query = "SELECT * FROM $usertable";

$result = mysql_query($query);

if($result)
{
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
$name = $row["$yourfield"];
echo "Name: ".$name."
";
}
}
?>

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.