Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Connect to databases remotely in cPanel hosting

Connecting remotely to a database lets you manage it using tools like MySQL Query Browser or MySQL Workbench.

If you want to connect remotely to a database, you must enable support for remote connections.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. In the Databases section, click Remote MySQL.
  6. In the Host field, enter the IP address from where you want to access your databases.
  7. Click Add Host.

More Info

Applications that connect remotely to databases use similar settings. You can find database's specific information using View your database details for cPanel hosting.

Field What to enter...
Host Name or Server Your database's host name
Port 3306
Username The database user's username
Password The database user's password
Database The name of the database

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.