Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Connect to my cPanel hosting account with SSH (Secure Shell)

Once you have enabled SSH (Secure Shell) protocol on your paid cPanel shared hosting account, you can connect via SSH using a client. We recommend using:

 1. Download, install and launch the SSH client.
 2. Enter the following information:
 3. Field What to enter...
  Host Your domain name or IP address
  Username Your FTP username
  Password Your FTP password
  Port 22

 4. After entering the necessary information in the SSH client, you will be able to establish a connection to your hosting account.

Note: The SSH client you use will determine the exact steps for connecting to your shared hosting account.

Find your IP address

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
 4. Your IP address is displayed in the Account section.
 5. Use your IP address to establish the SSH connection in Step 2 above.

Find your FTP username

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your My Products page, click the triangle next to Web Hosting to see the list of your hosting accounts, and then click Manage for the cPanel hosting account you want to use.
 3. Click cPanel Admin.
 4. In the Files section, click FTP Accounts.
 5. Each of your FTP account's login/user name displays in the Login column next to the user.
 6. Your primary cPanel user displays as the first account in the Special FTP Accounts section.
 7. Use your FTP Username to establish the SSH connection in Step 2 above.

Change your FTP password

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
 4. Under Settings section, click Change next to your password.
 5. Enter a New cPanel Password, and then click Change Password.
 6. Use your FTP Password to establish the SSH connection in Step 2 above.

Note: Changing your FTP username or password can take 2-4 hours to fully process.

More info

Note: We provide information about how to use certain third-party products, we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for their functions or the reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.