Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Connect to my Linux Hosting account with SSH (Secure Shell)

After you enable SSH (Secure Shell) protocol for your Linux Hosting account, you can connect via SSH using a client. We recommend using PuTTy (Windows), Terminal (Mac), or OpenSSH (Linux).

To connect via SSH, you need this information:

Got all that info? Let's get started!

 1. Launch the SSH client.
 2. Enter the following information:
  Field What to enter...
  Host Your domain name or IP address
  Username Your FTP username
  Password Your FTP password
  Port 22

 3. After entering the necessary information in the SSH client, you'll be able to establish a connection to your hosting account.

Note: The SSH client you use will determine the exact steps for connecting to your shared hosting account.

More info

Note: We provide information about how to use certain third-party products, we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for their functions or the reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.