Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Connect to Twitter

With a Website Builder Business Plus plan, you can update your Twitter page to match your Website Builder design theme and business information. This does not affect any of your tweets — only the appearance of your Twitter page.

 1. Log in to your Website Builder Business Plus account.
 2. In Website Builder's Dashboard tab, find the Social section in the right-hand column and click Connect or Create.
  In the Social section, click Connect or Create
 3. At the bottom of the Preview Mode's Social tab, click Connect beneath the Twitter page preview.
  In the Social tab, click Connect Now
 4. In Website Builder's Social Pages window, click I already have one.
  Click I already have one or Sign Up.

  Note: If you don't have a Twitter account, complete the onscreen fields and checkboxes below I already have one, and click Sign Up.

 5. When Twitter asks if it's OK for Website Builder to share your account, enter your login information and click Authorize app.
  Log in and click Authorize app.
 6. In Website Builder's Social Pages window, click Yes Update to save your Twitter page theme, or click Make tweaks first to make more changes.
  256

  Note: After making your tweaks, click Save and you'll return to this page.

 7. When the Are You Sure page asks you reconfirm the updates, click OK.
 8. The Social Pages window will remind that you must publish your changes before they take effect, so click Publish at the top right of the Preview Mode's Social tab.
 9. Click Publish one more time in the Let's Publish window.
  Click Publish
 10. Once the page is published, Website Builder displays a small confirmation window in the upper right.
  Website Builder displays confirmation of publish

  Note: Whenever you change your Website Builder theme or photos, you'll need to repeat these steps to update your Twitter page as well.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.