Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Connecting to a MySQL Database Using ASP.NET

This example describes using ASP.NET/MySql.Data to connect to a MySQL Database. A few important things you need before you get started:
 • Knowledge of computer programming.
 • Microsoft® Visual Studio .NET.
 • MySql Connector/NET on your development computer. For more information, click here.
 • Knowledge of MySql and specifically the MySql.Data Namespace.
 • A setup MySql Database.

To Connect to a MySQL Database Using ASP.NET

 1. Find your database's connection strings (Plesk).

  Note: Change the your password value to your real database password value.

 2. Using Microsoft Visual Studio .NET create an ASP.NET Project.
 3. Add a reference to MySql.Data.dll.
 4. Replace the value in the following code with your_ConnectionString with your database information.
 5. Insert the following code into your project including your modified your_ConnectionString value:

  Note: If your MySql database was created with the Allow Direct Database Access enabled, you can connect to the database from your development computer. If you did not enable Allow Direct Database Access, your MySql is in a secure environment and you cannot connect to the database from your development computer. A connection can only be successful when your code is deployed to the hosting site.

 6. 
  

  MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection mySqlConnection = new
  MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection();
  mySqlConnection.ConnectionString = “your_ConnectionString”;

  try
  {
  mySqlConnection.Open();

  switch (mySqlConnection.State)
  {
  case System.Data.ConnectionState.Open:
  // Connection has been made
  break;
  case System.Data.ConnectionState.Closed:
  // Connection could not be made, throw an error
  throw new Exception("The database connection state is Closed");
  break;
  default:
  // Connection is actively doing something else
  break;
  }

  // Place Your Code Here to Process Data //
  }
  catch (MySql.Data.MySqlClient.MySqlException mySqlException)
  {
  // Use the mySqlException object to handle specific MySql errors
  }
  catch (Exception exception)
  {
  // Use the exception object to handle all other non-MySql specific errors
  }
  finally
  {
  // Make sure to only close connections that are not in a closed state
  if (mySqlConnection.State != System.Data.ConnectionState.Closed)
  {
  // Close the connection as a good Garbage Collecting practice
  mySqlConnection.Close();
  }
  }


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.