Connecting to a MySQL Database Using CGI/Perl

This example describes using CGI/Perl to connect to a MySQL Database.

#!/usr/bin/perl use cPanelUserConfig;
print "ContentType: text/html\n\n";

use DBI;

# Connecting to the database
# Replace DATABASENAME with the name of the database,
# HOSTNAME with the hostname/ip address of the MySQL server.
$drh = DBI->install_driver("mysql");
$dsn = "DBI:mysql:database=your_databasename;host=mysql.secureserver.net";
$dbh = DBI->connect($dsn,\'your_dbusername\',\'your_dbpassword\');

# Select the data and display to the browser

my $sth = $dbh->prepare("SELECT * FROM customers");
$sth->execute();
while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref()) {
print "Found a row: id = $ref->{'id'}, name = $ref->{'name'}";
}

$sth->finish();

# Disconnect from the database.

$dbh->disconnect();

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.