Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Connecting to a MySQL Database Using File DSN and ASP/ADO

This example describes using File DSN and ASP/ADO to connect to a MySQL Database.

Replace the db_ fields with the information for your database from the Hosting Control Panel. For more information, see Find your connection strings in Web & Classic Hosting for more information.

<%
Dim oConn, oRs
Dim qry, connectstr, sDSNDir
Dim db_name, db_username, db_userpassword
Dim db_server, dsn_name

dsn_name = "your_dsn_name"
fieldname = "your_fieldname"
tablename = "your_tablename"

sDSNDir = Server.MapPath("_dsn")

connectstr = "filedsn=" & sDSNDir & "\" & dsn_name

Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
oConn.Open connectstr
qry = "SELECT * FROM " & tablename

Set oRS = oConn.Execute(qry)

if not oRS.EOF then
while not oRS.EOF
response.write ucase(fieldname) & ": " & oRs.Fields(fieldname) & "
"
oRS.movenext
wend
oRS.close
end if

Set oRs = nothing
Set oConn = nothing

%>

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.