Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Connecting to a SQL Server Database Using ASP.NET 3.5

Before you upload your ASP.NET 3.5 application onto your hosting server, you need to modify the connection strings section of your web.config file.

Note: You may want to back up the web.config file on your local computer or simply comment out your current connection strings before you make any changes. This way, you can easily return to developing your application on you local computer.

This is an example of the connection strings section that will connect an ASP.NET 3.5 application to one of our SQL Servers:

<connectionStrings>
	<add
		name="Personal"
		connectionString="Server=whsql-v04.prod.mesa1.secureserver.net;
			Database=DB_675;
			User ID=user_id;
			Password=password;
			Trusted_Connection=False"
		providerName="System.Data.SqlClient"
	/>
	<remove name="LocalSqlServer"/>
	<add
		name="LocalSqlServer"
		connectionString="Server=whsql-v04.prod.mesa1.secureserver.net;
			Database=DB_675;
			User ID=user_id;
			Password=password;
			Trusted_Connection=False"
		providerName="System.Data.SqlClient"
	/>
</connectionStrings>

Note: You can find your server name, database name, user ID, and password in the SQL Server section of your Hosting Control Panel. These connection string values map to host name, database name, user name, and password, respectively. The user name and password values are those specified during SQL database (not hosting account) creation.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.