Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Converting Data Between Quick Shopping Cart and Intuit QuickBooks

This list illustrates the field mappings from Quick Shopping Cart Orders to Intuit® QuickBooks® Sales Receipts.

Quick Shopping Cart = maps to = QuickBooks

QuickBooks Integration Setup Customer default = Quick Shopping Cart Customer) = maps to = Customer Full Name

Order Create Date = maps to = Transaction Date

Order Invoice ID = maps to = Reference Number

Billing Full Name = maps to = Billing Address: Address 1

Billing Address 1 = maps to = Billing Address: Address 2

Billing Address 2 = maps to = Billing Address: Address 3

Billing City = maps to = Billing Address: City

Billing State = maps to = Billing Address: State

Billing Postal Code = maps to = Billing Address: Postal Code

Billing Country Code = maps to = Billing Address: Country

Shipping Full Name = maps to = Shipping Address: Address 1

Shipping Address 1 = maps to = Shipping Address: Address 2

Shipping Address 2 = maps to = Shipping Address: Address 3

Shipping City = maps to = Shipping Address: City

Shipping State = maps to = Shipping Address: State

Shipping Postal Code = maps to = Shipping Address: Postal Code

Shipping Country Code = maps to = Shipping Address: Country

Ship Date = maps to = Ship Date

Shipping Method = maps to = Shipping Method

Credit Card Number = maps to = Credit Card Number

Credit Card Expiration Month = maps to = Credit Card Expiration Month

Credit Card Expiration Year = maps to = Credit Card Expiration Year

Name on Credit Card = maps to = Name on Credit Card

Credit Card Billing Address = maps to = Credit Card Billing Address

Credit Card Postal Code = maps to = Credit Card Postal Code

QuickBooks Integration Setup Item(default Quick Shopping Cart Item) - or - QuickBooks Integration Setup Shipping Charge selection - or - QuickBooks Integration Setup Sales Tax selection = maps to = Item Full Name

ASC Product Name - or - Shipping Charge - or - Sales Tax = maps to = Item Description

Quantity = maps to = Quantity

Product Price - or - Shipping Charge - or - Sales Tax = maps to = Amount

Product Price = maps to = Memo

For more information about using QuickBooks, refer to the QuickBooks Quick Start Guide.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.