Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Copy a page

Copying pages gives you a way to quickly create new website pages — without starting from scratch.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Edit Site.
 4. Click the page menu and click the copy icon next to the page you want to duplicate.
  Click the Copy icon for the page you want to duplicate
 5. In the Page name field, enter a name for your page, and click Add. The new page loads.
 6. Replace the duplicated content with your new content.
 7. Click Publish, then click the confirmation window link to see the change live on your site.
  Click link for live view

Next steps

Related Links


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.