Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Copy my wp-content folder

Note: This is the first part of manually migrating a WordPress site to your Pro Managed WordPress account. If you don't have a Pro Managed WordPress account, you can learn more about them here.

Part 1: Copy the wp-content folder Part 2: Make an SQL dump file
Part 3: Upload the site content Part 4: Update the site database
Part 5: Change the table prefixes Part 6: Make final edits

The first part of manually migrating your WordPress site to your Pro Managed WordPress account: Copy the wp-content folder for the site you want to move, and download that copy to your computer. This part should take five to ten minutes.

How you do this depends on your current host. For example, if you have a Linux Hosting account, you can use the cPanel File Manager, or an FTP client. This procedure assumes that you (like many WordPress users) are using cPanel.

 1. In the cPanel hosting account for your WordPress site, open File Manager.
 2. Expand the directory tree on the left. The wp-content folder for the site is located in the public_html folder.
 3. Click public_html and then click wp-content in the list on the right.
  where is the wp-content folder
 4. Click Compress, select Zip Archive as the Compression Type, and then click Compress Files.
  Click compress files
 5. After File Manager makes the Zip file, close the Compression Results box, and you should see the new Zip file in the list. If not, click Reload to refresh the list.
 6. Click wp-content.zip and then click Download. The Zip file is copied to the default download location on your computer.
  download zip file
 7. On your computer, find that file and double-click it to unzip it.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.