Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Copying Your Plesk Shared Hosting Websites

Our Plesk shared hosting accounts can copy or clone sites. This is a simple way to create a staging site for website development — by copying files to another domain hosted on your account, modifying them, and then copying them back to your production site, you can continually develop your site without any interruptions to your normal traffic (more info).

To Copy Your Website

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Next to the account you want to use, click Manage.
  3. At the bottom of the section of the domain hosting you want to use, click Show More.
  4. Click Website Copying.
  5. Complete the on-screen fields, and then click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.