Cập nhật ngôn ngữ ưa thích của bạn trong email

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc kiểm soát những email bạn nhận được từ chúng tôi và ngôn ngữ viết ra chúng. Chúng tôi giúp bạn dễ dàng kiểm soát cả hai cài đặt đó trong trình quản lý tài khoản của chúng tôi.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
  2. Đi đến tab Cài đặt.
  3. Bấm vào Tùy chọn liên hệ ở bên trái.
  4. Chọn tất cả các tùy chọn liên hệ của bạn, kể cả ngôn ngữ liên hệ ưa thích, rồi bấm vào Lưu thay đổi.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?