cPanel/WHM: Install a certificate

After your certificate request is approved, you can download your primary and intermediate certificates from within the SSL application. For more information, see Downloading Your SSL Certificate.

You can also download the intermediate certificate and the certificate bundle, gd_bundle.crt, from the repository.

Then, you must install both files on your Web server. For instructions, see cPanel's documentation.

If you have problems, see Test your SSL's configuration to help diagnose issues.

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.