Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Create a Buyer Profile with domain registration defaults

If you plan to purchase multiple domains or batches of domains you can set up one or more Buyer Profiles with default registration settings, such as registration length and nameservers. This can be a big time saver when purchasing a lot of domains because at the time of purchase you simply assign a Buyer Profile to the domain(s) instead of having to manually enter the settings for each domain.

To create a Buyer Profile with domain registration defaults

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Account Settings.
  3. Click Domain Defaults.
  4. Click Add Profile.
  5. Enter a Buyer Profile Name that you will recognize whenever you purchase domains.
  6. Set the remaining options and complete the Domain Contact Information form. If this information is the same for your Technical, Administrative, and Billing contacts, simply check the box next to Use this information for my Technical, Administrative, and Billing contacts, otherwise complete the forms in each of these sections.
  7. Click Save Changes.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.