Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Create a Buyer Profile with domain registration defaults

If you're planning to purchase batches of domains, save time by setting up a Buyer Profile. At purchase time, assign a Profile to automatically set the registration time period, DNS location and contact info, and turn on (or off) auto-renewal for all domains in your cart.

  1. Go to your GoDaddy My Profile page. You might be prompted to log in.
  2. Select Domain Defaults and then select Add Profile.
  3. Enter a Buyer Profile Name, and then choose Yes to set the profile as your Default. Even if you don't set this profile as the default, you still get the option to select this profile at purchase time.
  4. From the Always register my domains for list, select a registration time period (1, 2, 3, 5, or 10 years - affects domain prices in the cart at checkout time).
  5. Select whether you want domains to renew Automatically or Manually.
  6. If you want DNS Control, enter your nameservers. Otherwise go to the next step.
  7. Complete the Domain Contact Information section.

    Note: Select Use this information for my Technical, Administrative, and Billing contacts to use the same information for all your contacts.

  8. Click Save Changes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.