Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Create a custom login for WP Premium Support

You may need to provide the WP Premium Support developers an additional username and password before they can complete your request. If your theme, plugin, or hosting control panel has its own login, you can provide that to the developers through the product dashboard.

  1. Log in to your GoDaddy account and open the WP Premium Support dashboard. (Need help opening your product?)
  2. Select your site from the drop-down menu
  3. Click the Settings button next to the site drop-down
  4. Select the Settings Option.
  5. Click Add new in the Custom logins section.
  6. Select an option from the Login type drop-down.
  7. Enter the URL used to access the login page.
  8. Enter the Username and Password.
  9. Click Save.

Next Steps

More Info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.