Create a distribution group

Create and use distribution groups (a.k.a., distribution lists) to send email to a group of people using one email address.

Note: You don't need to be an administrator to create a distribution group, but there are some tasks that only admins can perform. For example, only admins can grant membership access to people outside your organization by creating them as shared contacts. See your admin for more information.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help logging in?).
 2. In the upper right corner of the page, click the gear button (Settings) Click Settings.
 3. At the bottom of the Settings panel, under Your app settings, click Mail.
  Click General, click Settings.
 4. In the left panel, click General to expand the list, and click Distribution groups.
  Click General, click Distribution groups.
 5. Under Distribution groups I own, click New Click New.
  Click New.
 6. In the new distribution group dialog box, enter the details for the new group.
  Click and drag the handle
 7. Scroll down to add members, add members as co-owners (as appropriate), and to choose whether owner approval is required for people to join the group.

 8. Click the plus sign Click the plus sign to add members.
 9. In the Search People box, enter the names of each group member, press Enter, click Add Click the plus sign after each name, and then click Save.
  Enter people's names in the Search box
 10. Back in the new distribution group dialog box, click Save.

Note: It can take up to 8 hours for a distribution group to activate.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.