Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Vui lòng tạo một bí danh email Microsoft 365

Một bí danh email là một địa chỉ phụ trợ mà chuyển hướng email đến một hộp thư đến duy nhất. Bạn có thể tạo tới 400 bí danh.

Tìm hiểu thêm về bí danh và cách sử dụng chúng.

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
  2. Vui lòng chọn Quản trị > Bí danh Email.
    Thẻ Quản trị Microsoft 365 đã mở để bạn xem các Bí danh Email
  3. Vui lòng chọn Thêm Bí danh.
  4. Vui lòng chọn người dùng trong danh sách thả xuống (nếu bạn có một địa chỉ email thì địa chỉ đó sẽ được chọn theo mặc định).
  5. Vui lòng thêm bí danh mới vào hộp Nhập bí danh và chọn Lưu.

Bạn sẽ thấy bí danh email mới được niêm yết trên trang Bí danh email. Bạn có thể truy cập ở đây bất kỳ lúc nào để thêm bí danh phụ trợ, hay để chỉnh sửa hoặc xóa chúng.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin